NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBY

 • právní zastoupení v občanskoprávních sporech

 • závazkové právo

 • vypořádání společného jmění manželů

 • spoluvlastnictví

 • převody nemovitostí

 • nároky z náhrady škody a bezdůvodného obohacení

 • dědické právo

 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech

 • sepisování pracovněprávních dokumentů 

 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

 • nároky z náhrady škody

 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnancem / zaměstnavatelem

 • vymáhání nezaplacené mzdy či platu

 • právní zastoupení a poradenství v rodinněprávních sporech

 • příprava předmanželských smluv

 • rozvodová řízení

 • vypořádání majetku 

 • vyživovací povinnosti

 • sepis žalob

 • právní zastoupení v obchodněprávních sporech

 • závazkové právo

 • zajištění závazků

 • právo obchodních společností a družstev

 • právo nekalé soutěže

 • právo hospodářské soutěže

 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení

 • zpracování a právní rozbory všech druhů smluv

 • právní zastoupení v insolvenčním řízení

 • komunikace s insolvenčními správci a dlužníky

 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení

 • incidenční žaloby, vč. právního zastoupení v rámci incidenčního sporu

 • sepis insolvenčních návrhů

 • sepis jiných podání k insolvenčnímu soudu

 • právní poradenství ve věci insolvenčního práva 

 • zastupování v exekučním řízení

 • komunikace s dlužníky / věřiteli

 • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím exekutora

 • sepis exekučních návrhů

 • sepis jiných podání k exekutorovi a exekučnímu soudu

 • zajištění dohod s dlužníky / s věřiteli

SPECIÁLNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

 • návrh účinného způsobu vymáhání pohledávek

 • převzetí správy pohledávek

 • předžalobní výzvy dlužníkovi

 • dohoda o úhradě pohledávky dlužníkem

 • podání žaloby

 • zastupování u soudního jednání

 • zastupování v exekučním řízení

 • ověřování podpisů osob, které danou listinu před advokátem vlastnoručně podepsaly

 • ověřování podpisů osob na listinách vyhotovených advokátem

 • ověřování podpisů osob na ostatních listinách nezpracovaných advokátem

S ohledem na současnou právní úpravu si vás dovolujeme informovat, že v případě spotřebitelského sporu v souvislosti s poskytováním právních služeb, je věcně příslušným orgánem pro jejich řešení Česká advokátní komora.

Veškeré dostupné informace jsou na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.